Integritetspolicy

Rosendal Fastigheter AB 2022

1

GENERELLT

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) innehåller detaljerad information om hur Rosendal Fastigheter i Uppsala AB, org. nr. 556765-0972, Villavägen 7, SE-752 36, Uppsala, Sverige, inklusive dess dotterbolag;

1) Holding 2 i Uppsala AB, org. nr. 556912-7912;

2) Holding 8 i Uppsala AB, org. nr. 556973-5102;

2) Vårdsätra Rosendal AB, org. nr. 556996-7283;

4) Rosendal Trade Center AB, org. nr. 556966-4567;

5) Holding 3 i Uppsala AB, org. nr. 556911-7368;

6) Uppsala Centrumfastigheter Rosendal AB, org. nr. 556803-3533;

7) Jällaberg Rosendal AB, org. nr. 559023-7367;

8) 8110 Locator AB, org. nr. 556665-0718;

9) Holding 4 i Uppsala AB, org. nr. 556930-2994;

10) Fastighetsbolaget Rädisan Rosendal AB, org. nr. 559032-0551;

11) Rosendal Bostäder D AB, org. nr. 556802-2833;

12) Rosendals Torg Ekonomisk förening, org. nr. 769631-6871;

13) Fastighetsbolaget BOL 3:14, org. nr. 556932-3578;

14) Holding 5 i Uppsala AB, org. nr. 556943-8483;

15) Holding 6 i Uppsala AB, org. nr. 556943-8533;

16) Hike and Bike Hyresbostad AB, org. nr. 559321-7275

17) Holding 7 i Uppsala AB, org. nr. 556966-4534;

(gemensamt “RFAB” eller “Koncernen”) behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag eller organisation som har någon typ av yrkesmässig relation med RFAB, eller som besöker vår hemsida https://www.rosendalfastigheter.se/, eller som mottagare av våra nyhetsbrev/pressmeddelanden, eller när du ansöker om anställning hos oss

2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1

Varje bolag inom Koncernen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av det bolaget, och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.1

Ansvarig för dataskyddsfrågor inom Koncernen är Rosendal Fastigheter i Uppsala AB:s VD som bland annat har i uppgift att övervaka att Koncernens behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Koncernen samt nämnda VD kan kontaktas på info@rosendalfastigheter.se.

3

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

3.1

Besökare på vår hemsida:

RFAB samlar in information om dig som vi behöver för att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

3.2

Rekrytering:

RFAB samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos RFAB. De personuppgifter som samlas in i rekryteringssyfte är ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, CV och övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

3.3

Mottagare av nyhetsbrev och pressmeddelanden:

RFAB samlar in information om dig som vi behöver för att kunna skicka nyhetsbrev och pressmeddelanden till dig. Den information vi samlar in för detta ändamål är din e-postadress. Vi kan emellanåt komma att kontakta dig och därigenom behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra en kundundersökning, marknadsanalys eller liknande.

3.4

Företagsrepresentanter:

RFAB samlar in och lagrar nödvändig information om dig för att kunna kontakta dig i egenskap av företagsrepresentant, såsom ditt namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer.

3.5

Hyresgäster:

RFAB samlar in och lagrar nödvändig information om dig för att kunna hyra ut lokaler till dig. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

4

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1

Besökare på vår hemsida

I samband med att du besöker RFAB:s hemsida, https://www.rosendalfastigheter.se/, samlar vi in information om dig. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kategorier av personuppgifter

• Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer)

Ändamål

För att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida.

4.2

Arbetssökande hos RFAB (Rekrytering)

RFAB samlar in information om dig i samband med att du ansöker om anställning hos RFAB. Dina personuppgifter kan lämnas in direkt från dig eller från den rekryteringsfirma vi använder oss av i rekryteringssyfte. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress,
• CV, och
• Övriga personuppgifter du väljer att dela med oss.

Ändamål

För att göra det möjligt att, i samband med rekrytering, avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst och säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att anställa rätt personal och försäkra sig om att kompetenta personer arbetar för RFAB.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress,
• CV, och
• Övriga personuppgifter du väljer att dela med oss.

Ändamål

För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan bli resultatet av en rekryteringsprocess.

Laglig grund

RFAB:s berättigade intresse av fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

4.3

Mottagare av nyhetsbrev/pressmeddelanden

RFAB samlar in information om dig i samband med att du informerar oss om att du vill ta emot våra nyhetsbrev/pressmeddelanden. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kategorier av personuppgifter

• E-postadress

Ändamål

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter/tjänster och skicka information som begärts av intressenter.

Kategorier av personuppgifter

• E-postadress

Ändamål

För att kunna genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser eller liknande.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att utveckla sin verksamhet och kommunikation.

4.4

Företagsrepresentanter

Information om dig kan lämnas in till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att företaget bedriver affärer med RFAB. RFAB kan även samla in dina personuppgifter från ett annat företag inom Koncernen eller från någon av RFAB:s andra partners. Dessutom, och om nödvändigt, kan RFAB använda externa informationstjänster för att samla in kompletterande information såsom titel och kontaktinformation. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Befattning
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• I tillämpliga fall, födelsedatum, nationalitet.

Ändamål

För att kunna hålla kontakt med dig i egenskap av företagsrepresentant.
För att administrera uppdraget/partnerskap mellan RFAB och det företag du representerar

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla RFAB:s berättigade intresse av att fullfölja avtalet med det företag du representerar och administrera förhållandet mellan RFAB och det företag du representerar.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Befattning,
• Telefonnummer,och
• E-postadress.

Ändamål

För att uppfyllaförfattningsreglerade krav,exempelvis bokföringskrav.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändigför att uppfylla RFAB:srättsliga förpliktelser(berättigat intresse).

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Befattning,
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• Information från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Ändamål

• För att möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt meden representant för företaget I i fråga, dvs.dig i egenskap av företagsrepresentant,och .
• För att kunna genomföra kundundersökningar och andramarknadsundersökningar avseende RFAB:stjänster och kundens köpupplevelse.

Laglig grund

• Behandlingen är nödvändigför RFAB:s berättigadeintresse av att marknadsföra sina tjänster till det företag du representerar i egenskap av företagsrepresentant och för att kunna hålla kontakt med företaget genom företagsrepresentanten.
• Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigadeintresse av att utvärdera och utveckla sina tjänster,marknadsföring och varumärke.

4.5

Hyresgäster

Information om dig kan lämnas in till oss direkt från dig. RFAB kan även samla in dina personuppgifter från ett annat företag inom Koncernen eller från någon av RFAB:s andra partners. Dessutom, och om nödvändigt, kan RFAB använda externa informationstjänster för att samla in kompletterande information. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Personnummer,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• I tillämpliga fall, nationalitet.
• Uppgifter som du förmedlar till RFAB vid kontraktsskrivning, per e-post, våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Ändamål

• Utföra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart och för att underlätta vårt hyresförhållande. • Hålla kontakt med dig som hyresgäst.• Göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
• Hantera särskilda behov av åtgärder vid evakuering, olycksfall och lokalanpassning samt utreda och åtgärda frågor i övrigt inom ramen för hyresförhållandet.

Laglig grund

• Behandlingen är nödvändig för att RFAB ska kunna uppfylla sina avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för RFAB:s berättigade intresse av att ha en god avtalsrelation med dess hyresgäster.
• Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra hyresavtalet med dig.
• Behandlingen är nödvändig för RFAB eller tredje parts berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
• Behandlingen är nödvändig för RFAB:s fullgörande av rättsliga förpliktelser.

• Uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten och el.

Följa upp förbrukning av värme, varmvatten och el.

Behandlingen är nödvändig för att RFAB ska kunna uppfylla sina avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

• Uppgifter om serviceärenden.

Hantera serviceärenden.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och för RFAB:s berättigade intresse av att underhålla och reparera sina fastigheter.

• Uppgifter som behövs för att kontrollera och utreda otillåtna andrahandsuthyrningar och upplåtelser.• Uppgifter vi tar emot i samband med störnings- eller orosanmälan.

• Uppfylla författningsreglerade krav.
• Hantera störnings- eller orosanmälningar eller otillåtna andrahandsuthyrningar och upplåtelser.

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra RFAB:s rättsliga förpliktelser.
• Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att tillse att hyresobjekt används på ett korrekt och lagenligt sätt samt för att tillvarata tredje mans berättigade intresse i varje enskilt fall.

• I förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden och referenser. • I förekommande fall information i kreditupplysning. • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer m.m. och betalningshistorik samt i förekommande fall uppgift om borgensman.

Skicka ut hyresavier och betalningspåminnelser, hantera autogirobetalningar och betalningsinformation.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som hyresgäst samt för att iaktta RFAB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter

• Namn,
• Personnummer,
• Adress,
• Telefonnummer, och
• E-postadress.

Ändamål

Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om RFAB:s tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till RFAB:s evenemang, möten och andra sammankomster).

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för RFAB:s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till dig som hyresgäst.

5

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, eller så länge RFAB enligt lag är skyldig att bevara dina personuppgifter. RFAB bevarar även information som behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan uppstå. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

5.2

RFAB bevarar dina personuppgifter som samlats in i rekryteringssyfte för att utvärdera dina möjligheter att få en anställning hos RFAB tills dess att den tjänst du ansökt om har tillsatts. Om du har ansökt om en tjänst utan att den blivit utlyst, kommer din ansökan att bevaras tills vi har bedömt huruvida du kommer att komma i fråga för en anställning hos RFAB inom en rimlig tidsperiod. Vi bevarar även information som behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan uppstå med anledning av din ansökan.

5.3

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid RFAB bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering kommer att ske när RFAB får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet.

6

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART OCH TREDJELAND

6.1

RFAB överför personuppgifter till tredje part enligt nedan

Tredjepart
Bolag inom KoncernenLeverantörer av molntjänsterLeverantörer, distributörer och samarbetspartners

Myndigheter

Avyttring

Anledning till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolaginom Koncernen eftersom centrala funktioner såsom IT, försäljning,marknadsföring, finansiering och fastighetsutveckling hanteras gemensamt inomkoncernen.
RFAB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer, distributörer och andra samarbetspartners om sådana leverantörer eller samarbetspartners behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för RFAB.
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla RFAB:s lagenliga skyldigheter.
Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av molntjänster eftersom RFAB lagrar viss information i molntjänster.
För det fall RFAB avser att överlåta hela eller delar av RFAB:s verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

6.2

RFAB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja RFAB:s åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

6.3

RFAB kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer RFAB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6.4

RFAB använder leverantörer av software för intern organisation, leverantörer av marknadsföringstjänster och leverantörer av molntjänster, som är baserade i USA. De personuppgifter som RFAB samlar in om dig genom din användning av Koncernens webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Med anledning av RFAB:s användning av dessa leverantörers tjänster och programvara kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. RFAB har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid en överföring till USA genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med leverantörerna. Mer information om standardavtalsklausulerna och andra skyddsåtgärder finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.här

7

SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt RFAB är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till RFAB ska kunna interagera och ha kontakt med RFAB via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra RFAB:s kundservice och tjänster lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för RFABs berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster

8

DINA RÄTTIGHETER

8.1

En sammanställning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång
Rätt till rättelse
Rätt till radering

Rätt att göra invändningar
Rätt till begränsning av behandling
Rätt till dataportabilitet


Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet


Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som RFAB behandlar.
Om de personuppgifter som RFAB behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om RFAB inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att RFAB behandlar dina personuppgifter.
I vissa fall har du rätt att kräva att RFAB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att RFAB endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att inge klagomål om RFAB:s behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, eller, under förutsättning att du har din hemvist i en annan medlemsstat, tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten.Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, SE-104 20 Stockholm.

8.2

8.2 Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter, om du har några frågor kring RFAB:s behandling av dina personuppgifter eller om denna Integritetspolicy, tveka inte att kontakta RFAB (för kontaktinformation, se “Kontaktinformation” nedan.)

9

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. RFAB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

10

COOKIES

RFAB använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen https://www.rosendalfastigheter.se/, samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Mer information om cookies och hur du kan påverka Koncernens användning av cookies framgår på RFAB:s hemsida.

11

BEHÖVER DU TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTER?

Du är inte skyldig att, i förhållande till RFAB, lämna personuppgifter till RFAB. Att du tillhandahåller dina personuppgifter till RFAB är dock en nödvändighet för att RFAB ska kunna uppfylla de ändamål som anges under ”Ändamål” i 4 ovan.

12

ÄNDRINGAR

RFAB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer RFAB att publicera den justerade Integritetspolicyn på https://www.rosendalfastigheter.se/,  med information om när ändringarna träder i kraft och kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

13

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta RFAB om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning. Koncernen nås enligt följande kontaktinformation:

rosendal-logo

Rosendal Fastigheter i Uppsala AB (och övriga koncernbolag)

Organisationsnummer: 556765-0972

Adress: Villavägen 7, SE-752 36, Uppsala, Sverige

Telefonnummer: (+46) 018-521557

E-postadress: info@rosendalfastigheter.se

Rosendal i siffror

Producerade lägenheter

620

stk
Lägenheter under projektering

450

stk
Kommersiell yta

30 000

kvm